• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27475 1820 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค จังหวัดสุโขทัย งานสารบรรณ งานวิจัย ประกัน
27474 1684 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง งานสารบรรณ งานวิจัย ประกัน
27473 1601 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานการสำรวจการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานสารบรรณ งานสื่อ ประกัน
27472 1587 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีค่านิยม 12 ประการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการ งานสารบรรณ หลักสูตร ประกัน
27471 1373 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานสารบรรณ ประกัน หลักสูตร
27470 956 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานผลการเข้าร่วมจัดกิจกรรม "Activity On Ground @Fashion Pius" 108 อาชีพ งานสารบรรณ โครงการพิเศษ ประกัน
27469 801 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานการสำรวจการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานสารบรรณ งานสื่อ ประกัน
27468 791 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีค่านิยม 12 ประการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการ งานสารบรรณ หลักสูตร ประกัน
27467 1786 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 งานสารบรรณ กิจกรรม/นศท.
27466 1785 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งวารสารวิชาการ T-VET Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 งานสารบรรณ ห้องสมุด
27465 1784 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน นักศึกษา (โรงเรียนบ้านอูตูม) งานสารบรรณ ทะเบียน
27464 1783 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27463 1782 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ งานสารบรรณ งานอาคาร กิจกรรม
27462 1781 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย/สารบรรณ
27461 1780 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง) งานสารบรรณ ทะเบียน
27460 1779 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ หลักสูตร
27459 1778 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆตามกฎ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27458 1777 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารแสดงคุณวุฒิ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) งานสารบรรณ ทะเบียน
27457 1776 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์) งานสารบรรณ ทะเบียน
27456 1775 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ งานศูนย์ข้อมูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ