• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26780 1178 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสารบรรณ งานทิวภาคี
26779 1177 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26778 1176 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุฝึก (โรงเรียนบ้านสันติสุข) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26777 1175 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 3 งานสารบรรณ งาน ปชส. งานวิจัย
26776 1174 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย งานสารบรรณ งาน ปชส.
26775 1173 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆตามกฎห งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26774 1172 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา งานสารบรรณ งานปกครอง
26773 1171 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26772 1170 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งมอบครุภัณฑ์ (ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing จากบริษัทดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด) งานสารบรรณ งานพัสดุ
26771 1169 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย (ผอ.อรัญญา) งานสารบรรณ งานวิจัย
26770 1168 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย (รองนันท์นิพัทธ์) งานสารบรรณ งานวิจัย
26769 1167 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนงานผ้าป่า "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" งานสารบรรณ งาน ปชส
26768 1166 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนสองแคววิทยาคม) งานสารบรรณ งานวัดผล
26767 1165 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ (E-Training) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26766 1164 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครการจัดการเรียนระยะสั้นหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (โรงเรียนบ้านกองลอย) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26765 1163 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู งานสารบรรณ งานบุคลากร
26764 1162 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนฯ (โรงเรียนแม่แจ่ม) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26763 1161 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก ในหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26762 1160 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน) งานสารบรรณ งานทวิภาคี
26761 1159 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมพิธีการเปิดอบรม (เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ