• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26811 1198 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนบ้านแม่นาจร) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26810 1197 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิ งานสารบรรณ งานทวิภาคี
26809 1196 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม งานสารบรรณ แผนกวิชา
26808 1195 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรสมัครเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและจัดการเนื้อหาอีเลิร์นนิงสำหรับการเรียนการสอน (อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ชั้น 4) งานสารบรรณ งานหลักสูตร/ครูผู้สอน
26807 1194 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี งานสารบรรณ งานกิจกรรม
26806 1193 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพิ่ม งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่
26805 1192 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายวิชาระยะสั้นหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (โรงเรียนบ้านห้วยทราย) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26804 1191 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอนัดหมายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ (บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด) งานสารบรรณ งานพัสดุ
26803 1190 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์วารสารเทคนิคสิงห์บุรี ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานสารบรรณ งาน ปชส.
26802 1189 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ และมอบทุนการศึกษาเพชรวัชระและทุน ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564 งานสารบรรณ งานแนะแนว
26801 1187 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ ประเภทครู บุคลากรทางการศึกษา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ งานสารบรรณ งานบุคลากร
26800 1186 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ งานสารบรรณ งานปกครอง
26799 1185 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำห งานสารบรรณ ครูภาษาไทย
26798 1184 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 งานสารบรรณ งานสื่อ แผนกวิชา งานวิจัย
26797 1183 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. งานสารบรรณ งานบุคลากร
26796 1182 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 งานสารบรรณ อาคารสถานที่ งานกิจกรรม
26784 1181 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการออกตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด งานสารบรรณ งานการค้า
26783 1180 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การย้ายประจำปีครั้งที่ 2/2563 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย งานสารบรรณ งานบุคลากร
26782 1179 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานบุคลากร
26781 1178 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสารบรรณ งานทวิภาคี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ