• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27529 1790 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรูปแบบ E-Magazine งานสารบรรณ ห้องสมุด
27528 1789 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนของท่าน รับตรง TCAS รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานสารบรรณ แนะแนว
27527 1788 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อหนังสือเข้าประจำห้องสมุด งานสารบรรณ ห้องสมุด
27526 1787 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) งานสารบรรณ แนะแนว
27511 1239 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนตารางสอนและจัดครูสอนแทน งานสารบรรณ หลักสูตร คอมฯ
27510 1238 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานสารบรรณ การเงิน
27509 1237 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานผลการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน งานสารบรรณ ประกัน
27508 1236 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง งานสารบรรณ บุคลากร
27507 1235 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) งานสารบรรณ ประกัน
27506 1234 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสืออ่านประกอบ หนังสือค้นคว้าอ้างอิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ ห้องสมุด
27505 1233 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานสารบรรณ การเงิน
27504 1232 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานสารบรรณ การเงิน
27503 1231 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ บุคลากร
27502 1230 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตซื้อวัสดุยานพาหนะ งานสารบรรณ พัสดุ ยานพาหนะ
27501 1229 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แขนกลอุตสาหกรรมในการสอนผ่านรูปแบบสะเต็มศึกษา ให้แก่อาจารย์ผู้สอน งานสารบรรณ ประกัน ความร่วมมือ
27500 1228 2020-11-06 บันทึกข้อความ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ ความร่วมมือ ประกัน
27499 1227 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติซ่อมแซมคอมพิวเตอร์งานวิชาการสำหรับใช้สำนักงาน งานสารบรรณ พัสดุ
27498 1226 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีมีต้นเรื่อง) ครูฐานทัพ งานสารบรรณ บุคลากร ทวิศึกษา
27497 1225 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำเดือนกันยายน 2563 งานสารบรรณ การเงิน
27496 1224 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้าหอพักชายวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำเดือนกันยายน 2563 งานสารบรรณ การเงิน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ