• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26840 1218 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง งานสารบรรณ การเงิน การบัญชี
26839 1217 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบสากล ชั้น 3 งานสารบรรณ การท่องเที่ยว
26838 1216 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งข้อมูลโรคไข้เลือดออก งานสารบรรณ งานสวัสดิการ
26837 1216 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งข้อมูลโรคไข้เลือดออก งานสารบรรณ งานสวัสดิการ
26836 1215 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา งานสารบรรณ งานบุคลากร
26826 1214 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก รายงานข้อมูลความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย งานสารบรรณ งานโครงการพิเศษ
26825 1213 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานบุคลากร
26824 1212 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31) งานสารบรรณ งานทะเบียน งานวัดผล
26823 1211 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานสารบรรณ งานปกครอง
26822 1210 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สำหรับครูอุตสาหกรรม งานสารบรรณ ชย ชช
26821 1209 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 งานสารบรรณ งานบุคลากร
26820 1208 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ งานสารบรรณ งานการค้า
26819 1207 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาครูอาีชวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพแล งานสารบรรณ ครูวนันท์ยา
26818 1206 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานการเงิน งานพัสดุ งานบัญชี
26817 1205 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย การเงิน งานพัสดุ งานบัญชี
26816 1204 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ
26815 1203 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดอบรมเชิงปฏิบัตริการการใช้เทคโนโลยีแขนกลอุตสาหกรรมในการสอนผ่านรูปแบบสะเต็มศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอน งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26814 1201 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน "งานสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีจ๋อมตอง ประจำปี พ.ศ. 2562" งานสารบรรณ งานบุคลากร
26813 1200 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก จัดส่งรายวิชาระยะสั้นหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (โรงเรียนบ้านแม่งูด) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26812 1199 2020-09-09 หนังสือราชการภายนอก ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานสารบรรณ งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ