• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26894 1258 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ งานบุคลากร ครูผู้สอน
26893 1257 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ งานกิจกรรม งาน อวท
26879 1256 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราฯ งานสารบรรณ งานวิจัย
26878 1255 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งานสารบรรณ ปชส งานวิจัย
26877 1254 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26876 1253 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา งานสารบรรณ งานวิจัย
26875 1252 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอจอมทอง ประจำปี 2563 งานสารบรรณ ผอ / รอง 4 ฝ่าย
26874 1251 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ "ประดู่กิ่งอ่อน" งานสารบรรณ งาน ปชส. ห้องสมุด
26873 1250 2020-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2" งานสารบรรณ งานวิจัย
26871 1249 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ (โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล) งานสารบรรณ งานแนะแนว
26870 1248 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการทำสัญญาและขอให้นำส่งเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระเงินกู้ (ครูประเสริฐ) งานสารบรรณ การเงิน ครูประเสริฐ
26869 1247 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ "โครงการพิเศษ สานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ" การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2564 งานสารบรรณ งานแนะแนว
26868 1246 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก วิธีเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online งานสารบรรณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
26867 1245 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26866 1244 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ งานสารบรรณ งานอาคาร
26865 1243 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการเรียนสาขาวิชาชีพ (ทวิศึกษา) โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม งานสารบรรณ งานทวิศึกษา งานวัดผล
26864 1242 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) งานสารบรรณ งานอาคาร ครูผู้สอน งานสวัสดิการ
26863 1241 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากร (โรงเรียนบ้านกองแขก) งานสารบรรณ ชช
26862 1240 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครเข้าร่วมโครงการนิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาออนไลน์ งานสารบรรณ งานสื่อ งานหลักสูตร ครูผู้สอน
26861 1239 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม งานสารบรรณ งานวิจัย ครูสมชาย ครูศุภชัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ