• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27571 1836 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ให้ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) กับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่ายตนเอง (งวดที่ 12 ปีงบประมาณ งานสารบรรณ งานบัญชี
27570 1835 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานสารบรรณ บุคลากร
27569 1834 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการวางป้ายประชาสัมพันธ์ (เทสโก้ โลตัส สาขาจอมทอง) งานสารบรรณ ปชส
27568 1833 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย การเงิน บัญชี พัสดุ
27566 1832 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบขอตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (โรงเรียน กรป. กลางอุปถัมภ์) งานสารบรรณ ทะเบียน
27565 1831 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย) งานสารบรรณ ทะเบียน
27564 1830 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมผู้คุมเครื่องเสียง ในการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่ีองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ งานสารบรรณ ชอ
27563 1829 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา งานสารบรรณ บุคลากร
27562 1828 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสิทธิพิเศษ (โควตานักศึกษาเรียนดีและกีฬาเด่น) วิทยาลัยเทคนิ งานสารบรรณ แนะแนว
27561 1824 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอถอนเงินประกันสัญญา งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ
27560 1823 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สถานที่และขอเชิญเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม (สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด) งานสารบรรณ งานอาคาร รอง 4 ฝ่าย
27559 1822 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 งานสารบรรณ แนะแนว
27558 1819 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก นำส่งกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27557 1818 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27556 1817 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ "L.C.C. Open House 2020" งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27555 1816 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 งานสารบรรณ ปชส
27554 1815 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านไร่ดง) งานสารบรรณ ทะเบียน
27553 1814 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบบูรณาการของครูผู้สอน (วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์) งานสารบรรณ งานวิจัย
27552 1813 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 งานสารบรรณ บุคลากร
27551 1812 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานสารบรรณ ปชส

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ