• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26974 1312 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ งานสารบรรณ งานทะเบียน
26973 1310 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด เพิ่มเติม งานสารบรรณ งานการค้า
26972 1311 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 งานสารบรรณ งานวิจัย
26971 1309 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน งานสารบรรณ การเงิน งานแผน
26970 1308 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งวิธีการใช้งานระบบบริหารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ งานวัดผล
26969 1306 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลตรวจสุขภาพ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง งานสารบรรณ งานสวัสดิการ
26968 1305 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) งานสารบรรณ งาน ปชส.
26967 1304 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสารบรรณ งานลูกเสือ
26966 1303 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตรวจสอบหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษา งานสารบรรณ งานทะเบียน
26965 1302 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก การแจ้งความประสงค์ขอสอบหลักสูตรออนไลน์ (http://rtraining.net) งานสารบรรณ งานบุคลากร / ครูทุกท่าน
26964 1301 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งาน ปชส.
26963 1300 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, ผู้ช่วยกำกับนักศึกษาวิชาทหารและเปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ งานกิจกรรม / นศท.
26962 1299 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานศูนย์ข้อมูล
26961 1298 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ งานวัดผล
26960 1297 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 งานสารบรรณ งานบุคลากร
26959 1295 2020-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 งานสารบรรณ งานบุคลากร
26920 1283 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรม งานสารบรรณ งานบุคลากร ครูจีรัง/ครูกชพร
26917 1282 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานกิจกรรม
26916 1281 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day งานสารบรรณ งานกิจกรรม
26915 1280 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะอาชีพ ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx) ชั้น 2 งานสารบรรณ ชอ คอม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ