• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
30568 1017 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา งานสารบรรณ งานทะเบียน
30567 1016 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งแบบสำรวจจำนวนนักเรียนโครงการทวิศึกษา และแบบสำรวจจำนวนนักเรียนห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานสารบรรณ งานทวิศึกษา
30566 1015 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก การส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการป้องกันดูแลรักษาป่าและผป้องกันหมอกควันไฟป่า งานสารบรรณ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
30565 1012 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ชะลอการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) ด่วนที่สุด งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30564 1011 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบวิชาชีพอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ งานสารบรรณ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์
30563 1010 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด งานสารบรรณ งานบุคลากร
30562 1009 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารทั่วไป
30561 1008 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30560 1007 2021-07-29 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30559 835 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้าไปศึกษาดูงาน งานสารบรรณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
30558 834 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ
งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30557 833 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษยน 2564) งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30556 832 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30555 831 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ งานสารบรรณ งานทะเบียน
30554 829 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook Live กรมควบคุมโรค งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30553 828 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30552 827 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบังคับคดี งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30551 826 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30550 825 2021-07-22 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับกาเผยแพร่"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30547 824 2021-07-22 หนังสือราชการภายนอก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (โควิด-19) งานสารบรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/173 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ