งานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานนายสุรชัย ทิพย์คำ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวรัญญู จันตาโลก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่นางสาวพิชนก ปินตา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน