งานวัดผลและประเมินผลหัวหน้างานนางพิมพ์นิภา จันทรานาค
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวสุภาพร อินทร์หอม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่นางสาวพิชนก ปินตา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล