งานทะเบียนหัวหน้างานนางสาวอัญชลี สิงห์คำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวัฒนวงศ์ จันละ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนายณัฐภัทร ใจหมั้น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวรุ่งนภา บุญมา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางลักษณ์นารา พรทิพกิตติวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวกัณธิมา ทวีสินธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวชญาดา โม่งมายะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอทิตยา ปินตาดง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน