งานทะเบียนหัวหน้างานนายณัฐภัทร ใจหมั้น
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวัฒนวงศ์ จันละ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนายปิยะโชติ นุชม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางสาวชญาดา โม่งมายะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพนิดา บุญโนนแต้
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอทิตยา ปินตาดง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน