งานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานนายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายนุพร คำปัด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายปิยะโชติ นุชม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายศุภณัฐ มะโน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวอาภากร วัลลิภากร
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
นางสาวอัญชลี สิงห์คำ
งานครูที่ปรึกษา