งานปกครองหัวหน้างานนายเอกชัย จันทิมา
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายศุภณัฐ มะโน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายณัฐภัทร ใจหมั้น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายนฤพนธ์ สังข์ศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายประเสริฐ จิตสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นางสาวอาภากร วัลลิภากร
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง