งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจหัวหน้างานนายพัตรพงษ์ วงค์แปง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางลักษณ์นารา พรทิพกิตติวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางสาววิภานันท์ จำปาสี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวเอื้อมพร แรดสวนสี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปภิญญา มูลมาวัน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ