งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจผู้ช่วยหัวหน้างานนายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางสาววิภานันท์ จำปาสี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวเอื้อมพร แรดสวนสี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปภิญญา มูลมาวัน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ