งานวิทยบริการและห้องสมุดหัวหน้างานนายภัทธนธันย์ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่นางสาวอทิตยา ปินตาดง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด