งานอาคารสถานที่หัวหน้างานนายนุพร คำปัด
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายศุภณัฐ มะโน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายประเสริฐ จิตสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายวัชระ วงค์ปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นางกวิสรา จิตณาริน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายเมธาสิทธิ์ ทิพย์กันทา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
งานอาคารสถานที่