งานการเงินหัวหน้างานนางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่นางบุษบา ปินนะสุ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางอรนุช กันธิยะ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน