งานประชาสัมพันธ์หัวหน้างานนายนฤพนธ์ สังข์ศรี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวัฒนวงศ์ จันละ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนายสิทธิศักดิ์ วงค์ราษฎร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนายพันธชา อินทยศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายภัทธนธันย์ จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวจารุณี อินใจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวอาภากร วัลลิภากร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
นายวรัญญู จันตาโลก
งานประชาสัมพันธ์นายปฏิภาณ ผันผาย
งานประชาสัมพันธ์