งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)หัวหน้างานนางสาวปิยวรรณ สีนิวาส
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจารุณี อินใจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)