ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรองผู้อำนวยการนางสาวกัญญา ทาระนัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
ผู้แทนฝ่ายนางสาวระพีพรรณ อินทะรน
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่นางสาววิภานันท์ จำปาสี
เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวปภิญญา มูลมาวัน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ