แผนกวิชาก่อสร้างและโยธาหัวหน้าแผนกนายพัตรพงษ์ วงค์แปง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
ครูอัตราจ้างนายศุภณัฐ มะโน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา