แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนายพันธชา อินทยศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครูนางสาวพิมพ์พร อินทรประสิทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกนางสาวรุ่งนภา บุญมา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนายปิยะโชติ นุชม่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวสุจิตรา เมืองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัศพล ปัญญาแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาว ภิมลฑิพย์ ทนันชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเอกชัย จันทิมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางลักษณ์นารา พรทิพกิตติวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์