ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
43

• หญิง
31

รวม
74


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
18


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
10

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
11

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
15

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้างานยานพาหนะ)
1

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายชัชวาลย์ มูลศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายวินัย จันทรานาค
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวกัญญา ทาระนัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสิทธิกร ปัญญามา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
ผู้แทนฝ่ายนางสาวระพีพรรณ อินทะรน
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายสุรชัย ทิพย์คำ
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนางพิมพ์นิภา จันทรานาค
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายนพรัตน์ มโนรำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายสิทธิศักดิ์ วงค์ราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายวสันต์ เตปินไวทย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพันธชา อินทยศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐภัทร ใจหมั้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายประเสริฐ จิตสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกัณธิมา ทวีสินธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
ข้าราชการครู แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู
ข้าราชการครูว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางสาวอัญชลี สิงห์คำ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานครูที่ปรึกษานายนฤพนธ์ สังข์ศรี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายวัฒนวงศ์ จันละ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายนุพร คำปัด
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายพัตรพงษ์ วงค์แปง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวปิยวรรณ สีนิวาส
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายเอกชัย จันทิมา
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปุณยนุช กาบหล้า
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายอนุสรณ์ อภิญดา
หัวหน้างาน งานพัสดุ(หัวหน้างานยานพาหนะ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปฏิภาณ ผันผาย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานประชาสัมพันธ์
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิชนพรรณ ร้อยก๋า
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกนางสาวสุภาพร อินทร์หอม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวัชระ วงค์ปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายปิยะโชติ นุชม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศุภณัฐ มะโน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างและโยธานายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางสาวรุ่งนภา บุญมา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุจิตรา เมืองแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนุชา ปัญญาธิ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวรัญญู จันตาโลก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพงศ์ มือแป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายวัศพล ปัญญาแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางกวิสรา จิตณาริน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวพิชนก ปินตา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวเพียงดาว ทิปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายเมธาสิทธิ์ ทิพย์กันทา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววิภานันท์ จำปาสี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวชญาดา โม่งมายะ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางบุษบา ปินนะสุ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจารุณี อินใจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางอรนุช กันธิยะ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณว่าที่ ร.ต.ญ.ปาริชาติ อินธิสอน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวเอื้อมพร แรดสวนสี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปภิญญา มูลมาวัน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอรพรรณ หมู่หนอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอาภากร วัลลิภากร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวอทิตยา ปินตาดง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววราลี พิทักษ์ขัณฑสีมา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายเลิศพร กาศสกูล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางจินตนา ปัญญาแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นางพิชญาภา บังคมเนตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
นายวรวุฒิ สุตาคำ
งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์
งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม
งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
นักศึกษาฝึกสอนนายธนกร สมชาติ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงศักดิ์ ธรรมสุภา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายวีรพงษ์ นันตา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ