• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 71 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายจีรัง วงศ์วุฒิ • ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2
•
ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ • หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างยนต์
• สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
3
•
นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
•
4
นางอรัญญา กิมภิระ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5
นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
•
นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
7
•
นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
•
8
นายสิทธิกร ปัญญามา • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
9
•
นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ • ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี
10
•
นายวสันต์ เตปิน • ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• สาขาวิชาช่างยนต์
11
•
นายปานเทพ ตั้งตระกูล • ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12
นายกิตติภูมิ ทองรักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
13
•
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ • พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
14
•
นายนุพร คำปัด • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
15
•
นางจรรยา แก้วมณี • ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี
16
•
นายอนันต์ คำอ้ายอุด • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
17
•
นายธีรยุทธ ยาน๊ะ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
18
นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน • ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
19
•
นายวันชัย น้อยจันทร์ • ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• หัวหน้างาน งานปกครอง
20
•
นางสาวกชพร ศิริผ่อง • หัวหน้าหมวดวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
21
•
นายสมชาย บุญเรือง • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
22
•
นายอุ่นใจ ศิริปัน • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
23
•
นายนัฐพล สมนา • เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
24
•
นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
25
•
นายปิยพงศ์ มณีวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
26
•
นางสาวปิยวรรณ หาญใจ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
27
•
นางสาวธารา โยธาขันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
28
•
นายวรานนท์ คำมาวัน • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
29
•
นายประเสริฐ จิตสุข • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
30
•
นางสาวพิชนก ปินตา • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
31
•
นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
32
•
นางสาวปาริชาติ อินธิสอน • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ.
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
33
•
นางสาววิภานันท์ จำปาสี • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
34
•
นายปิยะโชติ นุชม่วง • ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
35
•
นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา • ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท.
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ.
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
36
•
นางสาวจุฑามาศ ปันตันกุล • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ.
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
37
•
นางสาวอาภากร วัลลิภากร • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
38
•
นางสาวทัศนีย์กร สมใจ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
39
•
นายวรวุฒิ สุตาคำ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
• 11 นักการภารโรง
40
•
นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
41
•
นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
42
•
นายฐานทัพ ปินตาสม • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท.
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
43
•
นางกวิสรา จิตณาริน • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
44
นายบุญปั๋น คำอุด • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
45
•
นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
46
•
นายพัตรพงษ์ วงค์แปง • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
47
•
นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ • ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
48
•
นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
49
•
นายธิติพงศ์ จันทรักษ์ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
50
•
นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
51
•
นางสาวพนิดา บุญโนนแต้ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
52
นางพิชญาภา บังคมเนตร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
53
•
นางจินตนา ปัญญาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
54
•
นายสมพร สุนันต๊ะ • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
55
•
นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
56
•
นางอรนุช กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
57
•
นางสาวณิชภัทร กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
58
•
นายเอกชัย จันทิมา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
59
•
นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
60
•
นางสาววราภรณ์ วิจิตรรังสรรค์ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
61
•
นางสาวอัจฉราวรรณ ประทุมศรี • ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
62
•
นางสาวอลิสา โสภา • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
63
•
นางสาวจารุณี อินใจ • เจ้าหน้าที่ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
64
•
นายนพ สุรินทร์ต๊ะ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
65
•
นายวัตพล ทะวงค์ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
66
•
นางทิพวัลย์ ทินวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
67
•
นายพีระพล พลอยศรี • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
68
•
นางพิมพ์นิภา จันทรานาค • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
69
•
นายวัฒนวงศ์ จันละ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย)
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
70
•
นางบุษบา ปินนะสุ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
71
•
ผู้ดูแล ระบบ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ