• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 71 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางอรัญญา กิมภิระ • ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายวินัย จันทรานาค • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
•
นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4
นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
•
นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ • หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี
• ผู้แผนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานบัญชี
6
•
นายปานเทพ ตั้งตระกูล • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7
นายกิตติภูมิ ทองรักษ์ • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
8
•
นายประเสริฐ จิตสุข • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• ผู้แผนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
9
•
นางสาวกชพร ศิริผ่อง • หัวหน้าหมวดวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานบุคลากร
• ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
10
•
นายศุภชัย อุปขาว • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11
•
นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12
ทศพร สุภาแก้ว • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
13
•
นายทีปกร วรศรีกัลญานนท์ เทพต๋า • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
14
•
นางทิพวัลย์ ทินวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
15
•
นายพัตรพงษ์ วงค์แปง • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัสดุ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16
•
นายวสันต์ เตปินไวทย์ • ผู้แผนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
17
•
นายอนันต์ คำอ้ายอุด • ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
18
•
นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า • ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
19
•
นางสาวจุฑามาศ ปันตันกุล • ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ.
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
20
•
นางสาวปิยวรรณ หาญใจ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
21
•
นายพีระพล พลอยศรี • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
22
•
นายจีรัง วงศ์วุฒิ • ข้าราชการครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
23
•
นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ • ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
24
•
นายฐานทัพ ปินตาสม • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
25
•
นายวัชระ วงค์ปัญญา • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
26
•
นายวรานนท์ คำมาวัน • ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
27
•
นายธิติพงศ์ จันทรักษ์ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
28
•
นางสาวธารา โยธาขันธ์ • ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
29
•
นายวันชัย น้อยจันทร์ • ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
30
•
นายเอกชัย จันทิมา • ผู้ช่วยหัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• หัวหน้ากลุ่มงาน กีฬาและนันทนาการ
31
•
นายนุพร คำปัด • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
32
•
นายปิยพงศ์ มณีวรรณ • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
33
•
นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา • ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
34
•
นายสมชาย บุญเรือง • ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัสดุ
35
•
นายนัฐพล สมนา • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
36
•
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ • พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
37
•
นางสาวปภิญญา มูลมาวัน • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
38
•
นางสาววิภานันท์ จำปาสี • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานทวิศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
39
•
นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานทวิศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานการเงิน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานทะเบียน
40
•
นายปิยะโชติ นุชม่วง • ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน กีฬาและนันทนาการ
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
41
•
ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ • หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างยนต์
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์
42
•
นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ • หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
43
นายสิทธิกร ปัญญามา • ผู้แผนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
44
•
นางอรนุช กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
45
•
นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
46
•
เกียรติยาภรณ์ กัญญเทพ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
47
นางพิชญาภา บังคมเนตร • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
48
•
นางสาวจารุณี อินใจ • เจ้าหน้าที่ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
49
•
นางสาวอาภากร วัลลิภากร • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
50
•
นายนพ สุรินทร์ต๊ะ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
51
•
นายไกรวิทย์ จิตสุข • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ
52
•
นางสาวอลิสา โสภา • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
53
•
นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
54
•
นายวรวุฒิ สุตาคำ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
• ผู้แผนฝ่าย นักการภารโรง
55
•
นางกวิสรา จิตณาริน • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
56
นายบุญปั๋น คำอุด • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
57
•
นางสาวพิชนก ปินตา • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
58
•
นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
59
•
นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
60
•
นางสาวพนิดา บุญโนนแต้ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
61
•
นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
62
•
นางจินตนา ปัญญาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
63
•
นายสุเมธ พิลัย • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
64
•
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ อินธิสอน • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• 4 กยศ.
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
65
•
นายสมพร สุนันต๊ะ • เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
66
•
ผู้ดูแล ระบบ • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
67
•
นายวัฒนวงศ์ จันละ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย)
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
68
•
นางบุษบา ปินนะสุ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
69
•
นางพิมพ์นิภา จันทรานาค • ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้าสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
70
•
นางสาวทัศนีย์กร สมใจ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ