• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 71 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางอรัญญา กิมภิระ • ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
•
นายวินัย จันทรานาค • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
•
นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5
นายสิทธิกร ปัญญามา • หัวหน้า งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6
•
นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ • หัวหน้า สาขาวิชาการบัญชี
• ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี
• หัวหน้า งานทะเบียน
• หัวหน้า งานบัญชี
7
•
นายปานเทพ ตั้งตระกูล • ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• หัวหน้า งานพัสดุ
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้า สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8
•
นายวสันต์ เตปินไวทย์ • ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้า งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
9
•
ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ • สาขาวิชาช่างยนต์
• ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์
10
•
นางสาวธารา โยธาขันธ์ • ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
11
•
นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม • หัวหน้า งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานทวิศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานทะเบียน
12
•
นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์ • หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• 4 งานลูกเสือวิสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย)
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• หัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
13
•
นายธีรยุทธ ยาน๊ะ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• หัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
14
•
นายพีระพล พลอยศรี • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• หัวหน้า งานโครงการพิเศษ
15
•
นายจีรัง วงศ์วุฒิ • ข้าราชการครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัสดุ
• หัวหน้า งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
16
•
นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ • ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• หัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
17
•
นายนัฐพล สมนา • 4 งานยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
18
ทศพร สุภาแก้ว • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
•
นายอนันต์ คำอ้ายอุด • ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
20
•
นางสาวปิยวรรณ หาญใจ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานบัญชี
• 4 งานลูกเสือวิสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• หัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
21
•
นายอุ่นใจ ศิริปัน • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
22
•
นายธิติพงศ์ จันทรักษ์ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
23
•
นายฐานทัพ ปินตาสม • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
24
•
นายวันชัย น้อยจันทร์ • ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัสดุ
• หัวหน้า งานปกครอง
25
•
นายพัตรพงษ์ วงค์แปง • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
26
•
นายประเสริฐ จิตสุข • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร
• หัวหน้า งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
27
•
นายเอกชัย จันทิมา • ผู้ช่วยหัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน กีฬาและนันทนาการ
28
•
นายวัฒนวงศ์ จันละ • หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย)
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
29
•
นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
นางสาวจุฑามาศ ปันตันกุล • ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ.
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
31
•
นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา • ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน กยศ.
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานพัฒนาหลักสูตร
32
•
นางพิมพ์นิภา จันทรานาค • ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
33
•
นางสาวกชพร ศิริผ่อง • หัวหน้าหมวดวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานบุคลากร
• ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• หัวหน้า งานการเงิน
34
•
นายวัตพล ทะวงค์ • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
35
•
นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้า สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้า งานบุคลากร
36
•
นายสมชาย บุญเรือง • ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
37
•
นายวัชระ วงค์ปัญญา • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานโครงการพิเศษ
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
38
•
นายปิยพงศ์ มณีวรรณ • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท.
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
39
•
นายนุพร คำปัด • พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ
• หัวหน้า งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
40
•
นายปิยะโชติ นุชม่วง • ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน กีฬาและนันทนาการ
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานครูที่ปรึกษา
41
•
นางอัจฉราวรรณ อินทะโย • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน กีฬาและนันทนาการ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานทวิศึกษา
• ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานปกครอง
42
นายกิตติภูมิ ทองรักษ์ • ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานการบริการชุมชน
• หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท.
43
•
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ • พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน
• หัวหน้า งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
44
•
นางสาวพิชนก ปินตา • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
45
•
นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
46
•
นางสาวจารุณี อินใจ • เจ้าหน้าที่ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
47
•
นายวรานนท์ คำมาวัน • ผู้ช่วยหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
• พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยหัวหน้า งานอาคารสถานที่
• หัวหน้า งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
48
•
นางสาวปภิญญา มูลมาวัน • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
49
•
นางกวิสรา จิตณาริน • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
50
นายบุญปั๋น คำอุด • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
51
•
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ อินธิสอน • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
• 4 กยศ.
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
52
•
นางทิพวัลย์ ทินวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
53
•
นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
54
•
นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
55
•
นางสาววิภานันท์ จำปาสี • เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
56
•
นางสาวพนิดา บุญโนนแต้ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
57
•
นางจินตนา ปัญญาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
58
•
นายสมพร สุนันต๊ะ • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
59
•
นางอรนุช กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
60
•
นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
61
นางพิชญาภา บังคมเนตร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
62
•
นายนพ สุรินทร์ต๊ะ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
63
•
นางสาวอาภากร วัลลิภากร • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
64
•
เกียรติยาภรณ์ กัญญเทพ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
65
•
นายไกรวิทย์ จิตสุข • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
66
•
นางสาวอลิสา โสภา • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
67
•
นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
68
•
นายวรวุฒิ สุตาคำ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
• 11 นักการภารโรง
69
•
นางสาวทัศนีย์กร สมใจ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย
70
•
ผู้ดูแล ระบบ • ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ RVPS
71
•
นางบุษบา ปินนะสุ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ